Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft (sau đây gọi tắt là “Công ty”) cam kết quản lý và bảo vệ đúng đắn thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là một trách nhiệm quan trọng.  Để thực hiện trách nhiệm này, chúng tôi đã thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây như một tiêu chuẩn ứng xử mà chúng tôi đảm bảo công ty cũng như tất cả nhân viên của công ty phải tuân thủ triệt để.

Về việc xử lý thông tin cá nhân của công ty

1. Mục đích công ty sử dụng thông tin cá nhân

2. Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân

Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Chất lượng An toàn Thông tin

3. Sử dụng chung thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi điều hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến quy trình kinh doanh xuyên biên giới, tổ chức quản lý và hệ thống kỹ thuật. Chúng tôi mong muốn nâng cao giá trị tổng thể của doanh nghiệp bằng cách kết hợp một cách hữu cơ các nguồn lực quản lý của mỗi tập đoàn. Vì mục đích này, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng chung trong công ty của chúng tôi trong phạm vi mục đích sử dụng thông tin cá nhân nêu trên. Khi thực hiện việc sử dụng chung, mỗi công ty sẽ có một hệ thống quản lý tương tự và sẽ cố gắng quản lý và giám sát chặt chẽ. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu cho công ty.

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau.

5. Các biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân

Để đảm bảo thông tin cá nhân được xử lý an toàn và phù hợp, chúng tôi đã tuân thủ “Yêu cầu về hệ thống quản lý bảo mật thông tin” (ISO27001 ). Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn rò rỉ, mất mát, phá hủy, giả mạo, v.v. thông tin cá nhân bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý tuân thủ và giáo dục từng nhân viên.
Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên kiểm tra các biện pháp an toàn cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân và tiến hành kiểm tra nội bộ, đồng thời phát hiện kịp thời mọi thiếu sót, điều tra nguyên nhân và tiến hành kiểm tra nội bộ. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục và mọi nỗ lực để ngăn ngừa tái phát.

6. Các câu hỏi liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, v.v.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cụ thể, v.v., vui lòng liên hệ với “Bàn yêu cầu thông tin cá nhân” bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi kịp thời mà không chậm trễ.

Các câu hỏi liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân
Bàn điều tra thông tin cá nhân của chúng tôi
Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân (chủ tịch ủy ban kiểm soát chất lượng an toàn thông tin)

Email: contact@miichisoft.com